2021-2022

Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - Vyhláška č. 1/2022 - K dotacím Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“), organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.
  2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další.
  3. Vyhláška neupravuje poskytování dotací pro podporu rádcovských akcí. Poskytování těchto dotací je upraveno samostatnou vyhláškou vydanou Junákem - českým skautem, Středočes¬kým krajem, z. s.
  4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.