Vyhláška č. 3/2017 - Pořádání krajských kol skautských závodů

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje systém určení pořadatelů závodů krajského kola Svojsíkova závodu a Závodů vlčat a světlušek v rámci Středočeského kraje.
 2. Cílem této vyhlášky je stanovení jasného, srozumitelného systému určení pořadatelů závodů tak, aby nebylo tyto pořadatele nutné určovat vždy na každý rok jednotlivě a jednotlivé organizační jednotky měly jasnou představu, kdy by měly závody pořádat.

II. Počet krajských kol závodů, postupový klíč

 1. Pokud to pravidla pro daný rok umožňují, je možné krajské kolo rozdělit na dva dílčí závody.
 2. Postupový klíč je stanovován krajskou radou na základě návrhu pořadatele krajského kola závodů pro daný rok.
  1. Pořadatel krajského kola závodů je povinen vhodným způsobem informovat pořadatele základních kol závodů o schváleném postupovém klíči.
  2. Pokud je dané krajské kolo závodů rozděleno na dva dílčí závody, je postupový klíč pro oba dva dílčí závody jednotný.

III. Pořadatel krajského kola závodů pro daný rok

 1. Pro každý rok je na základě této vyhlášky stanoveno pořadí okresů zodpovědných za pořádání krajského kola závodů pro daný rok.
 2. Okres, který je na řadě s pořádáním závodů, je povinen pro daný rok zajistit, aby byl závod řádně uspořádán.
 3. Pořadatelem krajského kola závodů nemusí být přímo okres. Okres jakožto vyšší organizační jednotka je oprávněn delegovat pořádání závodů na některou ze svých podřízených jednotek, případně na jinou jednotku v rámci Středočeského kraje.
 4. V případě, že se nalezne dobrovolný zájemce (konkrétní organizační jednotka) o pořádání krajského kola závodů v daném roce, je okres, jehož povinností je dané kolo uspořádat, oprávněn rozhodnout, zda využije nabídky dobrovolného zájemce, či zda zařídí pořádání krajského kola závodů jiným způsobem.

IV. Pořadí okresů pro pořádání krajského kola závodů

 1. V případě, kdy umožňují pravidla rozdělení krajského kola závodů na kolo chlapecké a dívčí, jsou pořadateli pro daný rok vždy dva po sobě jdoucí okresy. První z dané dvojice okresů je povinen zajistit pořádání kola chlapeckého, druhý okres z dané dvojice je povinen zajistit pořádání kola dívčího.
 2. Jednotlivé okresy podřízené pobočnému spolku Junák – český skaut, Středočeský kraj, z. s., se budou střídat v povinnosti zajistit konání krajského kola závodů (počínaje rokem 2018) v tomto pořadí:
  1. Příbram
  2. Benešov
  3. Mladá Boleslav
  4. Kladno
  5. Nymburk
  6. Kutná Hora
  7. Mělník
  8. Kolín
  9. Praha-východ
  10. Praha-západ
  11. Beroun

IV. Financování krajského kola závodů

 1. Pořadatel konkrétního krajského kola závodů je povinen předem připravit úsporný rozpočet. Dle tohoto rozpočtu je pořadatel oprávněn stanovit výši účastnických poplatků.
 2. Junák – český skaut, Středočeský kraj, z. s. se zavazuje finančně podpořit pořádání krajského kola závodů částkou uvedenou v rozpočtu pro daný rok. V případě, že je krajské kolo závodů rozděleno na dva dílčí závody, je příspěvek pro jednotlivé pořadatele totožný.
 3. V případě kladného výsledku hospodaření závodů:
  1. Pokud pořadatel vybíral startovné, může být zisk akce maximálně ve výši 10% příspěvku z rozpočtu Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. V případě většího zisku je pořadatel povinen nevyužitou část příspěvku neprodleně vrátit poskytovateli.
  2. Pokud pořadatel nevybíral startovné, může být výsledek hospodaření akce libovolný. Případná nevyužitá část příspěvku z rozpočtu Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. je odměnou pro pořadatele.
 4. Členové krajské rady jsou oprávněni být informováni o výsledku hospodaření konkrétního krajského kola závodů. Pořadatel má povinnost sdělit informace o hospodaření akce a využití příspěvku z rozpočtu kraje nejpozději do 1 měsíce po skončení závodu.

V. Požadavky na přípravu a realizaci závodů

 1. Program akce (závodu a doprovodného programu) musí být minimálně 12 hodin. Doprovodným programem je v tomto případě míněn program aktivní, ne doba přespání. Zároveň musí být dodržena minimální požadovaná délka celé akce dle pravidel platných pro daný rok.
 2. Krajská rada má nárok na to, aby byla v dostatečném předstihu informována o připravovaném závodě. Minimální rozsah informací požadovaných od pořadatele:
  1. Zasedání krajské rady v prosinci roku předcházejícího roku konání závodu:
   • termín a místo konání závodu, předpokládaná délka akce
   • hlavní rozhodčí a velitel závodu
   • pořádající jednotka (v návaznosti na odst. 6 - 8)
  2. Do 15. dubna roku konání závodů (případně dříve dle termínu stanoveného pravidly pro daný rok)
   • seznam disciplín
   • informace pro hlídky
   • finální rozpočet akce
 3. Na zasedání krajské rady předcházející termínu konání daného závodu musí být přítomen hlavní rozhodčí nebo jím pověřená osoba.
 4. Pořadatel závodu má povinnost zajistit dostatečnou informovanost všech hlídek postupujících na daný závod. Hlídky musí mít k dispozici kompletní informace nejpozději 14 dní před začátkem závodu. Pořadatel je zároveň povinen zaslat všechny informace také pro zveřejnění na webu http://www.skrj.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška ruší Vyhlášku č. 5/2015 – Pořádání krajských kol skautských závodů.
 2. Vyhláška byla schválena krajskou radou dne 23. 9. 2017 s platností a účinností od 1. 11. 2017.

 


Přílohy