Vyhláška č. 2/2019 - Dotační podpora rádcovských akcí

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - viz Vyhláška č. 2/2021 – Dotační podpora rádcovských akcí

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka – českého skauta, z.s. (dále jen „Junáka“) ve Středočeském kraji, obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro podporu rádcovských akcí poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok, případně využití vlastních finančních prostředků Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. na podporu rádcovských akcí.
 2. Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců. Pod tento pojem spadají v rámci této vyhlášky rádcovské kurzy, rádcovské tábory a rádcovská motivační setkání.
 3. Pro podporu rádcovských akcí hledá organizace finanční zdroje jak z prostředků MŠMT, tak i darů jiných organizací (např. Lesy ČR, s. p.). Dále používaný pojem dotace může být tak zaměněn také za dar, všechny podmínky zůstávají stejné.
 4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok.

II. Podmínky pro přidělení dotace

 1. Pro přiznání dotace musí rádcovská akce splňovat následující podmínky:
  1. vedoucí akce má složenou vůdcovskou zkoušku, v případě vodáckého rádcovského kurzu má vedoucí akce složenou kapitánskou zkoušku;
  2. v týmu akce je alespoň jeden další člověk se složenou vůdcovskou zkouškou;
  3. akce má nejméně 12 účastníků ve věku 12 až 17 let, kteří jsou členy Junáka - českého skauta (účastníkem se rozumí ten, kdo se přijel na akci vzdělávat);
  4. akce se koná na území České republiky.
 2. Program akce musí zahrnovat minimálně 4 z následujících témat:
  1. práce se stezkami, odborkami či dalšími výchovnými pomůckami poskytovanými Junákem – českým skautem;
  2. praktická příprava programu (družinových schůzek a akcí);
  3. techniky vedení družiny;
  4. příprava na vedení družiny – osobnost rádce;
  5. zdravověda;
  6. zvládání běžných krizových situací.
 3. Rádcovská akce obdrží dotaci ve výši 70,-Kč na pobytový den účastníka, pokud
  1. délka akce je nejméně 6 dní a nejvýše 12 dní (za den akce se považuje i den příjezdu a odjezdu). Jednotlivá část rádcovské akce s nárokem na dotaci nemůže být delší než 6 dnů. Delší akce není možné rozdělit na samostatně hlášené kratší celky;
  2. jedná se o rádcovská setkání Žirafa (celostátně koordinované motivační setkání), kde délka trvání je nejméně 4 dny.
 4. Rádcovské akce s délkou trvání kratší než v odstavci 7 obdrží dotaci ve výši 40,-Kč na pobytový den účastníka.
 5. Dotace může činit nejvýše 70 % celkových nákladů akce.

III. Finanční podpora rádcovských táborů

 1. S ohledem na to, že dotaci na rádcovské akce není možné čerpat na hlavní běh rádcovských táborů, jehož délka je větší než 6 dnů, je možné na tyto akce čerpat účelový finanční příspěvek (dar pro podporu hlavního běhu rádcovského tábora) přidělený z vlastních finančních prostředků Junáka - českého skauta, Středočeského kraje, z. s.
 2. Dar pro podporu hlavního běhu je poskytován ve výši 70,-Kč/účastníka, maximální výše daru je 10 000,-Kč.
 3. O dar na podporu hlavního běhu je možné žádat zároveň s žádostí o dotaci na případné další, kratší části akce. V rámci vyúčtování je však nutné odevzdat vyúčtování tohoto daru samostatně. Ostatní ustanovení týkající se formy a termínů žádosti a vyúčtování zůstávají beze změn.

IV. Žádost a rozhodnutí o poskytnutí dotace

 1. Žádá se prostřednictvím internetového formuláře na stránkách KRJ (http://www.skrj.cz) minimálně 30 dní před konáním akce.
 2. Akce se začátkem před koncem srpna musí být nahlášeny nejpozději do 20. 4. příslušného roku.
 3. Po posouzení žádosti bude pořadateli zasláno vyrozumění o schválení dotační podpory konkrétního rádcovského kurzu. K rozhodování o dotační podpoře dle této vyhlášky je oprávněn předseda krajské rady.
 4. Kraj má právo dotaci neudělit či zkrátit v případě nevěrohodnosti vyúčtování či neprůkaznosti efektivního využití dotace.
 5. Kraj má právo kontrolovat vyúčtování příspěvku a plnění programu rádcovského kurzu podle předložené žádosti.

V. Vyúčtování poskytnuté dotace

 1. Akci je nutné vyúčtovat do 30 dní od skončení akce, nejpozději však do 5. 12. příslušného roku.
 2. Vyúčtování rádcovského kurzu se skládá z:
  1. for_vyuctovani_radcovske_akce;
  2. for_seznam_ucastniku;
  3. závěrečné zprávy – stručný text hodnotící průběhu kurzu a naplnění cílů uvedených při jeho nahlášení;
  4. for_vyuctovani_dar_radcovsky_tabor – pouze v případě čerpání daru na hlavní běh rádcovského tábora.
 3. Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách KRJ (http://www.skrj.cz).
 4. Všechny části vyúčtování je nutné zaslat v elektronické podobě (v souborech z Wordu a Excelu, nikoliv v PDF) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po schválení elektronického vyúčtování je nutné je zaslat v papírové podobě zaslat na adresu Stanislav Vojíř, Slunná 291, Příbram V, 26101.
 5. Žadatel je povinen použít dotaci pouze na náklady přímo související s rádcovskou akcí.
 6. Příspěvek nelze čerpat na věci osobní potřeby. Stravování účastníků se nepovažuje za osobní potřebu.
 7. Dotace bude zaslána do 15 dnů od přijetí vyúčtování na bankovní účet pořádající organizační jednotky uvedený v systému skautIS.

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška ruší Vyhlášku č. 2/2016 – O dotační podpoře rádcovských akcí.
 2. Vyhláška byla schválena KRJ dne 23. 2. 2019 s platností a účinností od 1. 3. 2019.

Přílohy