Statut čestného odznaku Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. „Díky kraje modrých řek“

I. Historie a způsob zřízení

 1. Čestný odznak „Díky kraje modrých řek“ (dále jen „čestný odznak“) byl zřízen roku 2019 usnesením krajské rady Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. jako ocenění za činnost pro rozvoj skautingu v rámci Středočeského kraje, která svojí povahou či délkou neodpovídá statutu Medaile kraje modrých řek či jiného vyznamenání, ale přesto bychom ji chtěli ocenit.

II. Schvalovací postup

 1. Navrhovatelem pro udělení čestného odznaku může být kterýkoliv dospělý člen Junáka – českého skauta registrovaný v jednotce organizačně podřízené jednotce Junák – český skaut, Středočeský kraj. 
 2. Schvalovatelem udělení čestného odznaku může být:
  1. okresní rada okresu organizačně podřízeného Junáku – českému skautu, Středočeskému kraji,
  2. krajská rada Junáka – českého skauta, Středočeského kraje,
  3. ve výjimečných případech předseda krajské rady.
 3. Udělovatelem čestného odznaku je předseda krajské rady na základě schválení příslušným schvalovatelem a kontrolou naplnění podmínek tohoto statutu.
 4. Čestný odznak lze udělit k libovolnému dni v roce.

III. Udělení

 1. Čestný odznak je udělován za významnou činnost vedoucí k rozvoji skautingu na území Středočeského kraje.
 2. Čestný odznak je možné udělit jak členům Junáka – českého skauta, tak také osobám, které nejsou jeho členy, ale splňují podmínku stanovenou předchozím bodem.
 3. Čestný odznak se neuděluje „in memoriam“.
 4. Čestný odznak lze udělit i opakovaně, pokud je návrh předkládán za jinou činnost navrhovaného.

IV. Nositelé

 1. Celkový počet nositelů není stanoven. Jednotlivé okresní rady jsou oprávněny schválit udělení maximálně 5 těchto čestných odznaků v kalendářním roce.
 2. Sbor nositelů není ustaven.
 3. Udělení čestného odznaku nezakládá svým nositelům žádná zvláštní práva.

V. Forma a vzhled

 1. Ocenění se skládá z dekretu vystaveného předsedou krajské rady a samotného odznaku.
 2. Odznak je tvořen junáckou lilií podloženou trojlístkem v červeno – modro – bílém provedení. Pod ní je v symbolické lince znázorňující řeky umístěn nápis „Díky!“.
 3. Odznak je zhotoven z kovu, opatřen špendlíkem. Je možné jej nosit na skautském kroji na klopě pravé kapsy.
 4. Vyobrazení odznaku je přílohou tohoto statutu.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut nabývá platnosti dne 31. 7. 2019 a účinnosti dne 1. 9. 2019.


Přílohy