Vyhláška č. 1/2020 – Jednací řád krajského sněmu

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro jednání delegátů, pracovní orgány a volby na sněmech pobočného spolku Junák – český skaut, Středočeský kraj, z. s. (dále jen krajský sněm).
 2. Související předpisy:
  1. Stanovy spolku Junák – český skaut, z. s.;
  2. Organizační řád;
  3. aktuálně platná směrnice k Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek.

II. Delegáti sněmu

 1. Delegáti krajského sněmu jsou v souladu s Organizačním řádem činovníci zvolení sněmy středisek organizačně podřízených Junáku – českému skautu, Středočeskému kraji, z. s.
 2. Počet delegátů krajského sněmu je určen kvótou schválenou s dostatečným předstihem krajskou radou.
 3. Při hlasování na sněmu má delegát pouze jeden hlas bez ohledu na to, kolik činovnických funkcí zastává. Svůj hlas může uplatnit pouze, pokud je osobně přítomen.
 4. Řádný sněm je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň polovina delegátů.

III. Orgány krajského sněmu

 1. Orgány krajského sněmu jsou:
  1. kandidátní komise;
  2. návrhová komise;
  3. volební komise;
  4. předsedající.
 2. Činnost kandidátní a volební komise je upravena v Organizačním řádu.
 3. Návrhová komise zpracovává přesné znění návrhů usnesení krajského sněmu. Počet členů návrhové komise stanoví krajský sněm.
 4. Předsedajícím krajského sněmu je předseda krajské rady, který je ve funkci k okamžiku počátku krajského sněmu či jím pověřená osoba. Pokud předseda krajské rady nemůže tuto funkci vykonávat, jmenuje předsedajícího svolavatel sněmu.

IV. Předkládání návrhů usnesení

 1. Návrhy usnesení krajského sněmu mohou předkládat:
  1. podřízené sněmy (střediskové i okresní);
  2. všichni delegáti sněmu.
 2. Předkladatel je povinen návrh usnesení vždy zdůvodnit, pokud jeho smysl nevyplývá přímo z textu návrhu. Odůvodnění se předkládá delegátům krajského sněmu.
 3. U návrhu může předsedající krajského sněmu či Návrhová komise předložit změnu formulace tak, aby bylo usnesení v souladu se Stanovami, bylo jasné a vnitřně nerozporné. Není-li v průběhu krajského sněmu z časových nebo i jiných důvodů možné, aby znění návrhu projednala celá návrhová komise, může úpravu navrhnout i její předseda.
 4. Delegát krajského sněmu může navrhnout změnu předloženého návrhu, navrhnout vyřazení návrhu z projednávání, jakož i vznést další procedurální návrhy.
 5. Pokud delegát v průběhu krajského sněmu dojde k závěru, že přijetí některého z usnesení bylo v rozporu s touto vyhláškou či nadřízenými předpisy, může proti takovému postupu podat námitku. O námitce rozhodne krajský sněm hlasováním. Pokud krajský sněm námitku přijme, je napadené usnesení zrušeno, jinak zůstává platné. Po skončení krajského sněmu již jeho usnesení nelze napadnout z důvodu, že byla v rozporu s touto vyhláškou či nadřízenými předpisy.

V. Procesní pravidla jednání

 1. Hlasování na krajském sněmu je počítáno skrutátory, které jmenuje předsedající krajského sněmu.
 2. O udělení slova rozhoduje předsedající, zpravidla tak činí podle pořadí přihlášených do diskuse. Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, se ho nesmí sám ujmout.
 3. Právo prvního diskusního příspěvku má předkladatel návrhu. Pokud jej nevyužije, může v další diskusi jednou požádat o přednostní zařazení do diskuse.
 4. K návrhu mohou delegáti vznášet pozměňovací návrhy. Pozměňovacím návrhem se rozumí jeho doplnění či změna, která zachovává původní téma.
 5. Pokud byly k návrhům usnesení předloženy nějaké pozměňovací návrhy, hlasuje se nejprve o nich a to nejprve o pozměňovacích návrzích, které nejvíce mění smysl usnesení. O pořadí v tomto smyslu rozhodne předsedající. O pozměňovacích návrzích, které ztratily smysl přijetím jiného pozměňovacího návrhu, se již nehlasuje. Po projednání pozměňovacích návrhů se hlasuje o (upraveném) návrhu usnesení jako celku.
 6. Je-li to nutné pro hladký průběh jednání, může návrhy formulovat předsedající sněmu či jím pověřená osoba, zejména v případech pozměňovacích návrhů.
 7. Pokud došlo v průběhu projednávání návrhu usnesení k jeho podstatné změně, má předkladatel původního návrhu právo před závěrečným hlasováním se k návrhu vyjádřit a případně se jej zřeknout. Tato skutečnost se zaznamená do zápisu.
 8. Za předkladatele jedná ten, kdo je předkladatelem pověřen, nebo ten, kdo obvykle za příslušnou jednotku jedná.
 9. U vhodných návrhů může předsedající nebo předkladatel návrhu navrhnout hlasování o jeho jednotlivých částech samostatně.
 10. U vhodných návrhů může předsedající nebo předkladatel návrhu navrhnout hlasování o několika návrzích dohromady. V případě, že s takovým postupem vyjádří svůj nesouhlas nejméně čtvrtina přítomných delegátů, musí předsedající dát hlasovat o návrzích jednotlivě.
 11. Přednost mají technické připomínky. Technickou připomínkou se rozumí stručná připomínka, která obsahuje důležitou věcnou informaci a neobsahuje vlastní názor diskutujícího. Technickou připomínkou je i procedurální návrh.
 12. Procedurální návrh se vztahuje výhradně k proceduře jednání, je jím zejména:
  1. návrh na omezení délky jednotlivých diskusních příspěvků;
  2. návrh na ukončení rozpravy a přikročení k hlasování;
  3. návrh na dočasné přerušení rozpravy k bodu;
  4. návrh na stažení bodu z dalšího jednání.
 13. O procedurálním návrhu nechá předsedající okamžitě hlasovat. Pokud byl přijat návrh na ukončení rozpravy, nechá předsedající vystoupit ještě účastníky, kteří se o slovo přihlásili před podáním tohoto návrhu.
 14. Rozprava o návrhu je ukončena, pokud:
  1. byly vyčerpány všechny diskusní příspěvky;
  2. byl přijat procedurální návrh na ukončení rozpravy;
  3. tak rozhodne předsedající pro zjevné nebezpečí nedodržení schváleného programu.
 15. Ukončená rozprava může být znovu zahájena pouze rozhodnutím krajského sněmu.
 16. Pokud program krajského sněmu stanoví pro projednávání části krajského sněmu zvláštní pravidla, použijí se přednostně před obecnou úpravou touto vyhláškou.

VI. Návrhy na kandidáty

 1. V rámci krajského sněmu lze kandidovat na volené funkce:
  1. dvojice předseda a místopředseda krajské rady;
  2. člen krajské rady;
  3. člen krajské revizní komise;
  4. delegát Valného sněmu
 2. Za shromažďování návrhů na kandidáty a přípravu kandidátních listin pro volby je zodpovědná kandidátní komise.
 3. Kandidátní komise je pětičlenná a je jmenována nejpozději 28 dní před konáním volebního sněmu.
 4. Jednání kandidátní komise řídí její předseda, kterého si zvolí členové komise na svém zasedání. Komise vede o své činnosti zápis, který je přílohou zápisu z krajského sněmu.
 5. Kandidatury se podávají k rukám předsedy kandidátní komise.
 6. Řádné kandidatury se podávají pouze prostřednictvím systému skautIS, v souladu s Organizačním řádem nejpozději 21 dnů před krajským sněmem.
 7. Návrhy na pilné kandidatury je možné podávat od ukončení přijímání řádných kandidatur až do konání sněmu, respektive do času stanoveného krajským sněmem.
 8. U každého pilné kandidatury musí být zdůvodněno, proč nebyl podán v řádné lhůtě.
 9. Každý návrh na pilnou kandidaturu musí být sněmem jednotlivě schválen. Za schválený se považuje takový návrh, pro který se vysloví prostá většina přítomných delegátů. Na takový návrh se dále pohlíží jako na kandidaturu řádnou a kandidátní komise ji doplní na kandidátní listinu.
 10. Krajská rada může stanovit ve lhůtě minimálně 30 dní před sněmem další požadavky podávání kandidatur, zejména na doplnění dalších informací o kandidátech.
 11. Členství v kandidátní komisi není překážkou pro kandidování v týchž volbách.

VII. Volební procedura

 1. Volby probíhají v souladu s Organizačním řádem.
 2. Za přípravu a vlastní provedení voleb je zodpovědná volební komise. Po dobu voleb řídí jednání sněmu předseda volební komise.
 3. Volební komisi volí příslušný sněm po svém zahájení. Volební komise je pětičlenná, dva návrhy na členy volební komise předkládá krajskému sněmu krajská rada.
 4. Jednání volební komise řídí její předseda, kterého si zvolí členové komise na svém zasedání.
 5. Členství ve volební komisi krajského sněmu je neslučitelné s kandidaturou na jakoukoliv funkci ve volbách na daném krajském sněmu.
 6. Volby se konají jako tajné.
 7. Sněm volí zpravidla do všech funkcí současně. V případě, že kandidát na předsedu či místopředsedu krajské rady kandiduje současně na funkci, která je s touto funkcí neslučitelná, volí sněm ve dvou po sobě jdoucích volbách, přičemž v prvním kole proběhne volba předsedy a místopředsedy krajské rady, ve druhém kole poté volba do ostatních funkcí.
 8. Činnost volební komise a průběh voleb se zaznamenají do zápisu ze sněmu.
 9. Krajský sněm jako orgán je zodpovědný za průběh voleb a musí ve svém usnesení potvrdit, že volby proběhly v souladu s vnitřním právem a právním řádem, a to po vypořádání všech případných podaných protestů

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška byla schválena řádným sněmem Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. dne 18. 1. 2020 na počátku jeho jednání, s okamžitou platností i účinností
 2. Tato vyhláška ruší Vyhlášku č. 1/2017 - Jednací řád krajského sněmu.

Přílohy