Vyhláška č. 1/2014 - O příspěvcích na rádcovské kurzy

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - Vyhláška č. 1/2014 - O příspěvcích na rádcovské kurzy - rev.2

Tato vyhláška upravuje pravidla pro příspěvky na rádcovské kurzy (dále RK) pořádané organizačními jednotkami Junáka ve Středočeském kraji. Příspěvek je poskytován z vlastních zdrojů VOJ Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středočeský kraj, nejde o dotaci ze státního rozpočtu.

I. Žádost o příspěvek, přidělení příspěvku

 1. příspěvek může žádat jakákoliv OJ podřízená KRJ Středočeského kraje, rádcovský kurz musí splnit následující podmínky:
  1. akce má vedoucího s vůdcovskou zkouškou, u vodáckého RK s kapitánskou zkouškou
  2. v pořadatelském týmu je minimálně 1 další člověk s vůdcovskou zkouškou
  3. kurz má nejméně 8 účastníků ze 2 organizačních jednotek
  4. časový rozsah je minimálně 6 dní, kurz bude rozdělený minimálně do 2 částí
 2. program kurzu musí zahrnovat minimálně 4 z následujících témat:
  1. práce s novým programem
  2. praktická příprava programu (družinových schůzek a akcí)
  3. techniky vedení družiny
  4. příprava na vedení družiny - osobnost rádce
  5. zdravověda
  6. zvládání běžných krizových situací
 3. Výše příspěvku je stanovená na maximálně 70 Kč za frekventanta a den kurzu, může činit maximálně 70% nákladů RK. Maximální příspěvek na jeden RK je 15 000,-Kč.
 4. Podpora je poskytována na každého frekventanta registrovaného ve Středočeském kraji, který před začátkem kurzu nepřekročil 15 let a před koncem překročil 12 let věku.
 5. Žádá se prostřednictvím internetového formuláře na stránkách KRJ minimálně 30 dní před konáním akce.
 6. O výši podpory bude rozhodovat komise jmenovaná předsedou KRJ na základě odevzdané žádosti. Po posouzení žádosti bude pořadateli zasláno vyrozumění o schválení podpory konkrétního RK.
 7. KRJ má právo příspěvek neudělit, zkrátit, či ho neproplatit v případě pochyb o věrohodnosti vyúčtování
 8. KRJ má právo kontrolovat vyúčtování příspěvku a plnění programu rádcovského kurzu podle předložené žádosti

II. Vyúčtování a platba

 1. Žadatel je povinen použít příspěvek pouze na náklady přímo související s rádcovským kurzem (ubytování, stravování, doprava účastníků a jiné související náklady)
 2. Příspěvek nelze čerpat na věci osobní potřeby. Stravování účastníků se nepovažuje za osobní potřebu.
 3. Vyúčtování provede žadatel do 1 měsíce od ukončení akce na formuláři umístěném na webových stránkách KRJ. Součástí vyúčtování je také seznam účastníků RK. Po kontrole vyúčtování obdrží „Rozhodnutí o přidělení příspěvku na rádcovský kurz“, a do 15 dnů bude příspěvek zaslán na bankovní účet pořádající OJ (dle údajů v systému skautIS).
 4. Příspěvek je poskytován formou daru. Příspěvek je jedním z příjmů žadatele na akci. Pokud náklady akce budou vyšší než příjmy, nejsou tyto příjmy předmětem daně z příjmů právnických osob podle § 18a zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění.

III. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Skutečnosti zde neupravené se řídí dle stanov a vnitřních řádů organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR.
 2. Vyhláška je platná a účinná od 8. 3. 2014 a nahrazuje předchozí vyhlášku č. 2/2012 Středočeské krajské rady Junáka o příspěvcích na rádcovské kurzy.
 3. Ustanovení této vyhlášky se vztahují také na rádcovské kurzy nahlášené na počátku roku 2014, o jejichž podpoře dosud nebylo vydáno rozhodnutí.

Přílohy