Statut krajského vyznamenání Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Středočeského kraje „Medaile kraje modrých řek“

Tento statut byl nahrazen novelizovanou verzí - viz Statut krajského vyznamenání Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. „Medaile kraje modrých řek“!

1. Historie a způsob zřízení

Medaile kraje modrých řek (dále „MKMŘ“) byla zřízena roku 2003 usnesením Krajské rady Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Středočeského kraje (dále „KRJ“) jako ocenění za obětavou a aktivní práci pro Junák – svaz skautů a skautek ČR (dále jen „Junáka“) v rámci Středočeského kraje.

2. Schvalovací postup

Navrhovatel: kterýkoliv dospělý člen Junáka registrovaný v jednotce organizačně podřízené jednotce Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středočeský kraj. K návrhu se vyjadřuje příslušná registrační jednotka navrhovatele nebo nadřízená vyšší organizační jednotka. Návrh podepisuje předseda rady příslušné organizační jednotky.
Pro podání návrhu je určen formulář dostupný přes webové stránky KRJ.
Schvalovatel: KRJ
Udělovatel: předseda KRJ
Řádový den: není stanoven

3. Udělení

 1. MKMŘ je udělována členům Junáka za obětavou a aktivní činnost v rámci Středočeského kraje.
 2. Zvláště dlouholetým členům a činovníkům, kteří působí zejména při výchově a vedení organizačních jednotek, může být udělen 2. stupeň MKMŘ.
 3. MKMŘ může být ve výjimečných případech udělena i nečlenům Junáka za významnou pomoc organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR v rámci Středočeského kraje.
 4. MKMŘ se neuděluje „in memoriam“.

4. Sbor nositelů

Sbor nositelů MKMŘ není ustaven.

5. Počet stupňů

MKMŘ má dva stupně.

6. Počet nositelů

Počet nositelů MKMŘ není stanoven. MKMŘ 2. stupně však smí být uděleno nejvýše 10 v kalendářním roce.

7. Oprávnění nositelů

Udělení MKMŘ pro jejich nositele nezakládá žádná zvláštní práva.

8. Popis

 1. Insignii tvoří jednostranná medaile o průměru 32 mm z červeného kovu u 1. stupně, z bílého kovu u 2. stupně. Na lícové straně je uprostřed junácká lilie podložena trojlístkem, pod ní symbolické dvě vlnky znázorňující řeky a nápis „Středočeský kraj“. Okolo pak dvanáct lipových lístků, znázorňujících 12 okresů v kraji. Dále má insignie záchytné ouško s kolmým kroužkem.
 2. Šířka stuhy k insignii, která je náprsní, je 32 mm široká a 55mm dlouhá a má upevnění. Stuha je modro-červeno-modrá v poměru 10 : 12 : 10.
 3. Stužka odpovídá barevně stuze a má rozměry 32 mm x 10 mm.
 4. Stužka 1. stupně je bez doplňku. Stužka 2. stupně je opatřena uprostřed stříbrnou hvězdičkou o průměru 10 mm.
 5. Vyobrazení MKMŘ je přílohou tohoto statutu.
 6. Insignie se nosí na náprsní stuze na levé straně hrudi, stužka nad příklopkou levé kapsy.
 7. Na rubové straně je vyraženo číslo medaile, které je shodné s číslem dekretu.
 8. Na insignii 2. stupně je za číslem MKMŘ vyraženo velké „A“. Na insignii pak pořadové číslo začínající 001 a dále.
 9. Číslování 1. stupně pokračuje beze změny.

9. Závěrečná ustanovení:

Doplněné znění statutu MKMŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení KRJ, tj. dne 1. 6. 2014.

 


Přílohy