Vyhláška č. 4/2015 - Jednací řád krajské rady Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád krajské rady pobočného spolku Junák – český skaut, Středočeský kraj, z.s. upravuje přípravu a průběh zasedání, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování krajské rady a způsob kontroly plnění usnesení krajské rady a zajištění úkolů.
 2. Tato vyhláška navazuje na Stanovy spolku Junák – český skaut, z.s. a Organizační řád.

II. Zasedání krajské rady

 1. Zasedání krajské rady jsou řádná a mimořádná.
 2. Řádná zasedání krajské rady svolává její předseda prostřednictvím písemným pozváním (e mailem), které doručí s programem zasedání, předpokládanou dobou jednání a případně s podkladovými materiály k zasedání všem členům nejpozději 7 dnů před zahájením. Řádná zasedání krajské rady se konají nejméně třikrát do roka.
 3. Mimořádné zasedání krajské rady svolá její předseda:
  1. na žádost alespoň 1/4 všech členů krajské rady
  2. podle uvážení ke slavnostním příležitostem.
 4. Žádost o mimořádné zasedání se předává písemně předsedovi krajské rady s uvedením předmětu zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání krajské rady do 14 dnů ode dne, kdy byl návrh doručen.
 5. Neúčast na zasedání krajské rady jsou členové povinni oznámit předem předsedovi krajské rady s uvedením důvodu (včetně pozdního příchodu). Předčasný odchod ze zasedání omlouvají účastníci zasedání předsedajícímu.
 6. Zasedání krajské rady jsou veřejná, pokud krajská rada nerozhodne na svém zasedání jinak.

III. Příprava zasedání krajské rady

 1. Program zasedání krajské rady předkládá předseda či místopředseda členům rady prostřednictvím zaslání e-mailu nejpozději 7 dnů před zahájením.
 2. Program zpravidla obsahuje:
  1. návrhy od členů krajské rady
  2. kontrolní zprávy o činnosti jednotlivých okresů, zprávy od zpravodajů krajské rady
  3. návrhy předpisů ke schválení
  4. další potřebné dokumenty umožňující relevantní rozhodování členů rady.
 3. Krajské radě jsou předkládány k projednání jen věci zásadní povahy. Předkladatelé mohou zpracovat návrhy na alternativní řešení. Předkládané nejdůležitější věci k rozhodnutí musí být členům krajské rady zaslány písemně předem s programem zasedání. O tom, které materiály budou členům krajské rady rozeslány, rozhodne předseda krajské rady.
 4. Připomínky, stížnosti, nesouhlas s jednáním a rozhodováním činovníků kraje musí být předkládány současně s konstruktivním návrhem na řešení, a to v písemné formě předsedovi krajské rady.
 5. Připomínky se projednají na nejbližší schůzi krajské rady.
 6. Za přípravu zasedání krajské rady včetně včasného rozeslání programu a písemných materiálů odpovídá předseda krajské rady.

IV. Zasedání krajské rady

 1. Před zahájením zasedání jsou všichni přítomní povinni se zapsat do prezenční listiny.
 2. Zasedání zahajuje předseda krajské rady, který může pověřit řízením zasedání jinou osobu. Osoba řídící zasedání (dále předsedající) na počátku zasedání ověří, zda bylo zasedání svoláno ve smyslu tohoto jednacího řádu, zkontroluje přítomnost nadpoloviční většiny členů krajské rady a oznámí, kteří členové a z jakých důvodů se omluvili.
 3. Členové krajské rady na začátku zasedání schválí, případně doplní či upraví program zasedání.
 4. Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu slovo nejdříve předkladateli, poté dalším diskutujícím v pořadí, v jakém se hlásili. V závažných případech může předsedající uložit diskutujícímu, aby své stanovisko předložil písemně. Kterýkoli člen může navrhnout omezení doby diskusních příspěvků či ukončení diskuse a přikročení k hlasování. O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat.
 5. Diskutující (členové a zpravodajové krajské rady) mají právo vznášet dotazy, připomínky, projednávat návrhy řešení, žádat o doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy. Jejich návrhy na řešení problémů je krajská rada povinna posoudit. Do diskuse je možno se přihlásit jen pokud nebyl usnesen její konec. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nesmí ujmout.
 6. Do diskuse se smí přihlásit i host na zasedání krajské rady. O udělení či neudělení slova danému hostovi rozhoduje předsedající. Proti výroku předsedajícího o udělení (neudělení) slova může podat kterýkoli člen krajské rady námitku. V takovém případě rozhoduje o udělení slova krajská rada svým hlasováním.
 7. Po skončení diskuse k jednotlivým bodům programu shrne předsedající závěr diskuse ke každému bodu programu a výsledek formuluje ve formě usnesení, která se schvaluje hlasováním.

V. Přijímání usnesení hlasováním členů krajské rady

 1. Krajská rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání na zasedání nebo elektronicky dle bodu VIII.
 2. Usnesení zpravidla obsahuje:
  1. schvalovací část
  2. ukládací část, v níž se konkrétně určuje
  3. obsah úkolu
  4. termín
 3. O usnesení se musí hlasovat vždy:
  1. při jmenování činovníků do funkcí
  2. při projednání hospodaření či rozpočtu krajské rady
  3. při projednávání zpráv revizní komise kraje
 4. Hlasovací právo mají všichni volení členové krajské rady a předsedové (v případě nepřítomnosti jejich řádně zvolení zástupci) podřízených okresních rad, zpravodaj kmene dospělých a krajský kapitán vodních skautů, přičemž každý hlasující má jeden hlas.
 5. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla aklamací, na základě žádosti nejméně 1/4 přítomných tajně.
 6. Výsledkem hlasování může být buď přijetí/nepřijetí příslušného usnesení zjevnou většinou přítomných, nebo záznam hlasování s přesným počtem členů pro/proti/zdržel se.
 7. Před hlasováním může být navrženo hlasování jmenovité. V případě, že je procedurální návrh na jmenovité hlasování schválen, musí být ze zápisu zřejmé, kdo konkrétně jak hlasoval.
 8. Usnesení je přijato, je-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů k hlasování oprávněných.
 9. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů krajské rady, nelze přijímat usnesení.
 10. Má-li předseda krajské rady za to, že přijaté usnesení odporuje závazným předpisům (Stanovám Junáka, usnesením sněmu, řádům, zákonům atd.) nebo poslání skautského hnutí, má právo pozastavit jeho výkon do příštího zasedání krajské rady, kde předloží dokumenty, jimž usnesení odporuje nebo si vyžádá stanovisko Výkonné rady či Rozhodčí a smírčí rady. O tomto svém kroku informuje neprodleně členy krajské rady.
 11. Usnesení je závazné pro všechny členy krajské rady bez ohledu na jejich osobní názor, což se vztahuje i na informování vně organizace a informování podřízených jednotek.
 12. Každý člen krajské rady má právo na jmenovité zaznamenání svého odlišného stanoviska při hlasování do zápisu, jestliže o to požádá.

VI. Ukončení zasedání krajské rady

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program vyčerpán. Zasedání může přerušit a odročit na určitou hodinu téhož dne nebo některého následujícího dne (pokud by byla zasedání např. víkendová), souhlasí-li s tím nadpoloviční většina přítomných členů.

VII. Kontrola plnění usnesení, zápisy ze zasedání krajské rady

 1. Kontrolu plnění usnesení přijatých krajskou radou provádí:
  1. Krajská rada - u usnesení závažnějšího charakteru, u nichž si vyhradila předložení kontrolní zprávy.
  2. předseda a místopředseda krajské rady
 2. O zasedáních krajské rady se vede stručný zápis, v němž se uvede:
  1. den, místo a čas zahájení a ukončení zasedání
  2. jméno předsedajícího a zapisovatele
  3. přehled nepřítomných a omluvených (příloha: prezenční listina)
  4. kontrola zápisu z minulého zasedání
  5. kontrola neuzavřených úkolů a minulých usnesení
  6. (očíslované) body zasedání s uvedením předkladatelů
  7. stručný obsah diskuse
  8. výsledek hlasování
  9. usnesení, resp. úkoly vyplývající z hlasování, nebo odkazy na ně, v případě, že úkoly/usnesení jsou evidovány zvlášť.
 3. Zápisy ze zasedání krajské rady jsou zasílány členům krajské rady a revizní komise v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nejpozději do 10 dnů po ukončení zasedání krajské rady.
 4. Zápisy ze zasedání jsou zveřejňovány na internetových stránkách /cz, v sekci pro členy Junáka – českého skauta, z.s.

VIII. Elektronické hlasování krajské rady

 1. Krajská rada může přijímat svá usnesení nejen na svých zasedáních, ale také elektronicky – v návaznosti na Stanovy spolku Junák – český skaut, z.s., přičemž obecná ustanovení Stanov jsou dále specifikována touto vyhláškou.
 2. Návrh k elektronickému usnesení zasílá předseda (event. místopředseda) KRJ zasláním e mailu obsahujícího následující náležitosti:
  1. výzvu k hlasování
  2. přesný text usnesení, o kterém se má hlasovat (včetně případných podkladových materiálů)
  3. informaci o formě hlasování a lhůtě pro zasílání hlasů (délka hlasování bude činit nejméně 5 pracovních dnů od vyhlášení hlasování)
 3. Formy hlasování platné pro elektronické hlasování:
  1. vyplnění on-line formuláře (v tomto případě bude v e mailu s výzvou hlasování zaslán odkaz na formulář)
  2. úpravou dokumentu („hlasovacího lístku“) zaslaného ve-mailu s výzvou k hlasování na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 4. Pokud některý z členů krajské rady bude dočasně bez přístupu k e-mailu a zároveň oznámil tuto skutečnost předsedovi krajské rady, bude k hlasováním prostřednictvím SMS či telefonním hovorem. Prostřednictvím telefonu či SMS má tento člen krajské rady možnost vyjádřit svůj názor, jeho hlas se započítá.
 5. Po uplynutí lhůty pro zasílání hlasů vyhlásí navrhovatel výsledek elektronického hlasování.
 6. S výsledky elektronického hlasování musí být členové rady seznámeni nejpozději na začátku nejbližšího řádného zasedání krajské rady. Aby bylo usnesení přijato, je třeba, aby jej svým hlasem schválilo minimálně 51% členů krajské rady.
 7. V rámci jednoho elektronického hlasování lze hlasovat i o více usneseních najednou, přičemž souhlas či nesouhlas je možné vyjadřován ke každému z těchto usnesení samostatně.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Užívá-li se v ustanoveních této vyhlášky názvu spolku „Junák - český skaut“, rozumí se tím název spolku ve smyslu ustanovení čl. 2 a čl. 178 Stanov.
 2. Vyhláška ruší Směrnici č. 1/2011 Jednací řád krajské rady a vyhlášku č. 2/2013 O elektronickém hlasování KRJ.
 3. Vyhláška byla schválena krajskou radou dne 14. 2. 2015 s platností a účinností od 15. 2. 2015.

Přílohy