Vyhláška č. 1/2019 - K dotacím Středočeského kraje

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - viz Vyhláška č. 2/2020 - K dotacím Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“), organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2019.
 2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další.
 3. Vyhláška neupravuje poskytování dotací pro podporu rádcovských akcí. Poskytování těchto dotací je upraveno samostatnou vyhláškou vydanou Junákem - českým skautem, Středočeským krajem, z. s.
 4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2019.

II. Rozdělení, čerpání a vyúčtování dotace

 1. V souladu s rozpočtem pro rok 2019 bude celá částka dotace pro junácké kraje, kterou získá Junák - český skaut, Středočeský kraj, z. s., rozdělena organizačně podřízeným okresům. Okresy o dotaci nežádají, je jim poskytnuta automaticky za podmínek uvedených v této vyhlášce.
 2. Krajská rada rozděluje dotace podřízeným okresům podle těchto kritérií:
  1. Jednotlivé okresy obdrží základ dotace dle počtu řádně či čestně registrovaných členů v jim podřízených střediscích, která mají alespoň 24 mladších členů, nejsou v prozatímní správně a nejsou v likvidaci. Za takto registrovaného člena do 26 let získá okres 226, Kč, za člena nad 26 let získá 113, Kč.
  2. Celý zbytek dotace bude rozdělen jakožto nadstavba dotace poměrem podle hodnotících kritérií uvedených v odstavci 7.
 3. Základním hodnotícím kritériem pro rozdělení nadstavby dotace je počet registrovaných členů do 26 let. Za tyto členy získají jednotlivé okresy hodnotící body, dle jejichž poměru bude rozdělena nadstavba dotace. Přidělení bodů:
  1. Okres získá 1 bod za každého člena do 26 let řádně registrovaného v organizačně podřízených oddílech mladších členů bez opakovaných výjimek z registrace uvedených v následujících odstavcích.
  2. Okres získá 0,5 bodu za každého člena do 26 let řádně registrovaného v oddíle mladších členů, který
   1. neplní podmínku vedoucího a alespoň jednoho zástupce s vůdcovskou zkouškou v registracích v letech 2017–2019 (tj. v žádné z uvedených registrací neměl oddíl vedoucího a zároveň alespoň jednoho zástupce s vůdcovskou zkouškou), přičemž však došlo v období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2019 ke zvýšení kvalifikace současného vedoucího či zástupce prostřednictvím splnění alespoň čekatelské zkoušky či zdravotnického kurzu;
   2. nemají vedoucího ani zástupce s vůdcovskou zkouškou v registracích z let 2018 a 2019 (v obou zároveň), ale v období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2019 došlo ke zvýšení kvalifikace současného vedoucího či zástupce prostřednictvím splnění alespoň čekatelské zkoušky či zdravotnického kurzu.
  3. Okres nezíská žádný bod za členy registrované v oddílech mladších členů, které
   1. nemají vedoucího ani zástupce s vůdcovskou zkouškou v registracích z let 2018 a 2019 (v obou zároveň) a nesplnili podmínku zvýšení kvalifikace vedoucího či zástupce dle pravidel pro získání 0,5 bodu;
   2. neplní podmínku vedoucího a zároveň alespoň jednoho zástupce s vůdcovskou zkouškou v registracích 2017–2019 (tj. v žádné z uvedených registrací neměl oddíl vedoucího a zároveň alespoň jednoho zástupce s vůdcovskou zkouškou) a nesplnili podmínku zvýšení kvalifikace pro získání 0,5 bodu;
   3. mají výjimku na nedostatečný počet mladších členů v registracích 2017, 2018 a 2019 (ve všech zároveň);
   4. patří do střediska, které má méně než 24 mladších členů, je v prozatímní správě či je v likvidaci.
 4. Rozhodujícím datem pro posouzení překročení věkových hranic stanovených touto vyhláškou je 31. 1. 2019, data jsou převzata z registrace pro rok 2019 odevzdané prostřednictvím systému skautIS.
 5. Dotaci je možno za okres čerpat na provozní náklady a náklady akcí v délce trvání 1-6 dnů, které se konají v České republice.  Je na rozhodnutí jednotlivých okresních rad, v jakém poměru budou částku rozdělovat svým podřízeným organizačním jednotkám na krátkodobé akce a provozní náklady, respektive zda mohou jednotky využít dotaci také na dotování krátkodobých akcí.
 6. Okresy mají v souvislosti s možností čerpání dotace na krátkodobé akce povinnost:
  1. zaslat do 15. 4. 2019 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail s informací o plánované částce dotace na krátkodobé akce souhrnně za okres i všechny podřízené jednotky (i v případě, že je tato částka nulová). Z této částky bude muset být vyčerpáno na krátkodobé akce nejméně 90 %;
  2. zaslat do 15. 10. 2019 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail s přesnou částkou využití dotace na krátkodobé akce souhrnně za okres i všechny podřízené jednotky.
 7. Dotaci poskytnutou jednotlivým okresům není možné využít na podporu projektů a akcí, které již byly podpořeny v rámci jiné dotační kapitoly Junáka. Tj. např. akce podpořená v rámci vzdělávání činovníků již nesmí být dále dotována z dotací získaných v rámci dotace junáckých krajů. Toto ustanovení se netýká podpory základních a krajských kol skautských závodů, které budou podpořeny formou daru od Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s.
 8. Předseda krajské rady má po projednání s krajskou radou právo snížit poskytnutou dotaci té organizační jednotce, která neplní povinnosti vyplývající z vnitřních předpisů Junáka či uložené úkolem či usnesením krajské rady, rozhodnutím předsedy krajské rady, vyplývající z vyhlášek vydaných krajskou radou, neplní povinnosti spojené s registrací, případně má neuhrazené závazky vůči kraji.
 9. Dotaci je možné poskytnout pouze organizačním jednotkám, které řádně splnily podmínku vyplnění hospodářského výkazu do systému skautIS, která je stanovena Směrnicí k registraci pro rok 2019 a mají tuto povinnost splněnou také za předchozí roky. V případě, že se jedná o nově založenou jednotku, tato povinnost se na ni nevztahuje. Okresy mají povinnost zkontrolovat splnění této povinnosti u všech základních organizačních jednotek, kterým chtějí dotaci přidělit.
 10. V případě, že některý z okresů nevyčerpá veškerou přidělenou dotaci, může být prostřednictvím usnesení krajské rady rozhodnuto o využití příslušné nevyčerpané částky dotace jiným způsobem, než jejím rozdělením dle kritérií stanovených v odstavci 7.
 11. Organizační jednotka může dotaci využít:
  1. na provozní náklady, dotace může činit nejvýše 70 % nákladů;
  2. v případě, že to nadřízený okres umožní, na náklady akcí v trvání 1–6 dnů, které se konají v České republice.
 12. Za akce se považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, u kterých poměr účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků. U každé akce může dotace činit maximálně 70 % konečných nákladů.
 13. Za provozní náklady se považují náklady na:
  1. spotřebu el. energie, vytápění, vodné a stočné;
  2. nájemné;
  3. materiál (např. kancelářský materiál, čistící prostředky, materiál k provozu kluboven, materiál pro činnost dětí);
  4. neinvestiční vybavení (např. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní vybavení);
  5. cestovné, služby související s provozem organizační jednotky (např. kopírování, poštovné, komunikační poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadků, informační, technické, účetní, daňové, právní, poradenské, překladatelské, archivářské služby, inzerce, revize);
  6. předplatné skautského periodického tisku; nedotované materiály, brožury a publikace (v dotovaných publikacích je tato skutečnost zmíněna);
  7. drobné opravy a údržba majetku (zpravidla do hodnoty 40 tis. Kč).
 14. Dotace nelze v žádném případě použít na:
  1. úhradu občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování účastníků akcí);
  2. dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, smuteční věnce), drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí dotovat lze - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování;
  3. pokuty a penále;
  4. úhradu pořízení investičního majetku;
  5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci;
  6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
  7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace;
  8. leasing;
  9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
  10. náklady zahraničních služebních cest a stáží;
  11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění;
  12. úhradu přímých daní.
 15. V rámci provozních nákladů nelze dotovat:
  1. občerstvení, potraviny a stravování.
 16. Za provozní náklady se nepovažují:
  1. náklady táborů (např. cestovné účastníků na tábor, pronájem tábořiště, potraviny a stravování na táboře, doprava materiálu na tábor, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování tábora),
  2. náklady akcí (např. cestovné účastníků akce, pronájem základny, aktivity na akci, potraviny a stravování na akci, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování akce),
  3. účastnické poplatky na akce, které jsou již jednou dotovány v rámci Junáka (zejména celostátní akce, vzdělávací akce aj.).
 17. V případě, že jednotka vede podvojné účetnictví a zároveň využívá dotování provozních nákladů, je nutné dbát zvýšené opatrnosti na správné časové rozlišení nákladů. V souladu s obecnými dotačními pravidly (viz odstavec 38) musí být použita na náklady roku 2019, které jsou ve stejném roce zaplaceny. Pozor zejména při úhradách nájmů, energií či předplacených služeb (např. pojištění, webhosting, domény atp.).
 18. V případě využití dotace na opravy a údržbu majetku zahrnující stavební úpravy je nezbytné striktně rozlišovat drobné opravy od technického zhodnocení nemovitostí, které nelze hradit z neinvestiční dotace. Za bezproblémové jsou považovány drobné opravy (např. vymalování, opravu poškozeného linolea, opravu nefunkčního WC) v souhrnné výši maximálně 40 tis. Kč na jednom objektu.
 19. Za vhodné náklady hrazené z dotace se nepovažují drobné výdaje organizační jednotky s hodnotou pod 100,-Kč (například drobné platby za poštovné či telefony).
 20. Z provozní dotace nelze hradit bankovní poplatky. Upozorňujeme na stanovisko Ústřední revizní komise, že hrazení bankovních poplatků v době, kdy jsou široce dostupné bezplatné účty pro základní služby, může být neefektivním vynakládáním prostředků naší organizace.
 21. Za náklady akcí se považují zejména:
  1. cestovné účastníků a doprava materiálu,
  2. ubytování,
  3. potraviny a stravování účastníků akce,
  4. materiál potřebný na akci,
  5. služby potřebné na akci (např. kopírování, odvoz a likvidace odpadů, vyčištění výbavy).
 22. Podle nařízení MŠMT nemůže dotace převýšit stanovenou maximální částku u vyjmenovaných položek vybavení (bez ohledu na to, zda jde o provozní náklad či náklad akce):
  1. videokamera    7 000,-Kč
  2. mobilní telefon    6 000,-Kč
  3. multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)    10 000,-Kč
  4. notebook    14 000,-Kč
  5. stolní PC včetně monitoru    20 000,-Kč
  6. tablet    6 000,-Kč
 23. Formuláře a náležitosti vyúčtování dotace na provozní náklady a akce s organizovanou mládeží:
  1. Za příjemce dotace (středisko, přístav, okres):
   for_dot_v2 – kde uvede výpis pouze těch nákladů, na jejichž úhradu byly využity dotační prostředky (uvádí se konkrétní název nákladu; číslo účetního dokladu; částku celkem z dokladu a částku, která byla hrazena z dotace)
   1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán krajské radě
   Celkové náklady pro potřeby nadřízených jednotek vyčíslí středisko ze svého účetnictví.
   for_vyuctovani_dotace_na_akci – vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
   1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán krajské radě
   for_seznam_ucastniku – vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
   1x stejnopis uložen u příjemce dotace, krajské radě se neodevzdává
  2. Příslušný okres je povinen zpracovat za sebe a své podřízené organizační jednotky tyto sumární tabulky:
   for_vyuctovani_prehled_provoz_stckraj – sumář za celý okres včetně podřízených OJ
   for_vyuctovani_prehled_akce_stckraj – sumář za celý okres včetně podřízených OJ
   for_vyuctovani_sumar_stckraj – sumář za celý okres (tento formulář podepisuje statutární orgán; revizní komise okresu uvede výrok a připojí svůj podpis)
  3. Je možné čerpat celou přidělenou částku dotace pouze na provozní náklady. V tom případě ve vyúčtování okresy nevyplňují formuláře související s krátkodobými akcemi.
  4. Organizační jednotky jsou povinny používat vždy aktuální formuláře z webu KRJ (http://www.skrj.cz), sekce Dokumenty. Příslušné formuláře jsou volně přístupné, pro jejich stažení není potřeba přihlášení. Staré, nesčítající či jinak upravované formuláře nebudeme přijímat. Dovolené úpravy formuláře for_dot_v2 jsou změna výšky řádku, zvětšení počtu řádků na stránku a optimalizace pro tisk.
  5. Okresům je doporučeno požadovat po svých podřízených organizačních jednotkách odevzdání formuláře for_vyuctovani_sumar_stckraj, zpracovaného za danou organizační jednotku, potvrzeného podpisem statutárního orgánu a doplněného o vyjádření a podpis revizní komise dané organizační jednotky.
 24. Vyúčtování dotace zašlou junácké okresy nejpozději do:
  1. 24. 11. 2019 v elektronické verzi (v podobě tabulky aplikace Excel, nikoliv v podobě obrázku či PDF) zasláním všech příslušných souborů na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., včetně vyúčtování podřízených organizačních jednotek;
  2. v písemné podobě s originálními podpisy na dokumentech osobně na krajské radě dne 7. 12. 2019 nebo poštou na adresu Stanislav Vojíř, Slunná 291, 26101 Příbram V a to nejpozději do 12. 12. 2019.
 25. Krajem odsouhlasená elektronická verze vyúčtování musí být shodná s odevzdanou verzí papírovou!
 26. Okresy mají povinnost stanovit podřízeným střediskům vhodná pravidla pro odevzdání vyúčtování dotací tak, aby byly dodrženy termíny uvedené v odstavci 28, zejména pak termín elektronického odevzdání. Čas mezi odevzdáním elektronické a papírové verze vyúčtování je nezbytný pro možnost kontroly daného vyúčtování.
 27. Pokud okres neodevzdá vyúčtování do termínů stanovených v odstavci 28, či v případě požadavku na opravu v elektronické i papírové podobě nejpozději do 18. 12. 2019, bude mu v následujícím roce nadstavba dotace poskytnuta až po kompletním řádném vyúčtování.
 28. Okresy jsou povinny neprodleně informovat kraj v případě zjištění, že nebudou schopny vyúčtovat veškeré přidělené dotační prostředky. Nedodržení této povinnosti může mít za následek významné snížení dotace pro OJ v příštím roce.
 29. Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně na celé koruny. Tato skutečnost se týká všech podřízených jednotek.

III. Rozhodování o dotacích

 1. K rozhodování o dotacích podle této vyhlášky je oprávněn předseda krajské rady.
 2. K úpravě vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem dotace bude využíváno Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace.
 3. O přidělení dotace vyrozumí předseda krajské rady jejího příjemce elektronicky Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Poskytnutí dotace je podmíněno potvrzením přijetí tohoto rozhodnutí předsedou či místopředsedou příslušné okresní rady zaslaným z e-mailu uvedeného v systému skautIS.
 4. Dotační prostředky budou převáděny výhradně na běžné účty organizačních jednotek uvedené v systému skautIS. Variabilním symbolem pro všechny platby (platí i pro vratky od příjemců) bude evidenční číslo organizační jednotky (v případě čísla 21A bude použito číslo 220, v případě čísla 21B bude použito číslo 221).
 5. Kraj pošle okresům dotaci na jejich bankovní účty vždy nejpozději do 1 měsíce od obdržení dotace z Ústředí.

IV. Obecná dotační pravidla

 1. Dotací se v této vyhlášce rozumí účelový příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2019. Dotace musí být použita na náklady (výdaje) roku 2019, které jsou ve stejném roce zaplaceny. Dotace musí být do konce roku 2019 převedena konečnému příjemci. Pokud vede příjemce dotace podvojné účetnictví, je nutné dbát na korektní časové rozlišení nákladů.
 2. Dotace musí být využita hospodárně a v souladu s jejím účelem.
 3. Mezi dotované účastníky akcí je možné započítat pouze děti a mladé lidi od 6 do 26 let.
 4. Při použití dotace nesmí výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem.
 5. Příjemce dotace je povinen skutečnost o podpoře své činnosti z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech určených pro veřejnost.
 6. Poskytovatel dotace musí písemně stanovit pravidla jejího využití a vyúčtování. Forma takového rozhodnutí záleží na poskytovateli, může například využít vzorových příkazních smluv nebo vzorového rozhodnutí o dotaci umístněných na webových stránkách Junáka.
 7. Jednotky, které nemají vyřízeny závazky vůči junáckému kraji, nemusí dotaci obdržet.
 8. Jednotky, u nichž není záruka včasného a řádného vyúčtování, obdrží dotaci až po jejím řádném vyúčtování.
 9. Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně na celé koruny.
 10. Výše dotace je zpravidla omezena procentem celkových nákladů, část nákladů tak musí být hrazena z jiných zdrojů jejího příjemce. Tato skutečnost musí být uvedena v příkazní smlouvě nebo rozhodnutí.
 11. Příjemce dotace je povinen označit v účetnictví všechny položky, které byly hrazeny z dotací a odlišit je od prostředků nedotačních.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Vyhláška ruší vyhlášku č. 2/2018 – K dotacím Středočeského kraje.
 2. Vyhláška byla schválena KRJ dne 23. 2. 2019 s platností a účinností od 15. 3. 2019. Platnost a účinnost vyhlášky je podmíněna schválením hospodářským zpravodajem Junáka.

Přílohy