Směrnice č. 1/2011 Jednací řád krajské rady

ze dne 27. 2. 2011

 

Tato směrnice byla nahrazena novelizovanou verzí - viz  Vyhláška č. 4/2015 - Jednací řád krajské rady Středočeského kraje

 

Krajská rada Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Středočeský kraj (dále jen KRJ) se na svém zasedání dne 27. 2. 2011 usnesla na vydání tohoto jednacího řádu:

§1 - Úvod

 1. Jednací řád Krajské rady Junáka – Středočeského kraje (dále KRJ) upravuje přípravu a průběh zasedání, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování KRJ a způsob kontroly plnění usnesení KRJ a zajištění úkolů.
 2. Složení KRJ:
  Předseda, zástupce předsedy, zpravodaj KD, zpravodaj VS, zpravodaj LŠ, členové KRJ volení krajským sněmem nebo jmenovaní KRJ, předsedové ORJ, archivář

§2 - Zasedání KRJ

 1. Zasedání KRJ jsou řádná a mimořádná.
 2. Řádná zasedání KRJ svolává předseda KRJ prostřednictvím kanceláře KRJ písemným pozváním (e-mailem, faxem, dopisem), které doručí s programem zasedání, předpokládanou dobou jednání a případně s podkladovými materiály k jednání všem členům nejpozději 7 dnů před zahájením. Kromě členů KRJ mohou být předsedou KRJ pozváni na zasedání činovníci a činovnice Junáka, dále další odborníci z řad neskautů. Řádná zasedání KRJ se konají nejméně 4x do roka.
 3. Mimořádné zasedání KRJ předseda KRJ svolá:
  1. na žádost alespoň 1/4 všech členů KRJ.
  2. podle uvážení ke slavnostním příležitostem
  Žádost o mimořádné zasedání se předává písemně předsedoviKRJ s uvedením předmětu jednání. Předseda je povinen svolat zasedání KRJ do 14-ti dnů ode dne, kdy byl návrh doručen.
 4. Neúčast na zasedání KRJ jsou členové povinni oznámit předem kanceláři KRJ s uvedením důvodu (včetně pozdního příchodu). Předčasný odchod ze zasedání omlouvají účastníci zasedání předsedajícímu.
 5. Zasedání KRJ jsou veřejná, pokud KRJ na svém jednání nerozhodne jinak.

§3 - Příprava zasedání KRJ

 1. Program zasedání KRJ předkládá členům předseda KRJ prostřednictvím kanceláře KRJ nejpozději 7 dnů před zahájením.

  Program zpravidla obsahuje:
  1. návrhy členů KRJ
  2. kontrolní zprávy o činnosti kmenů a jednotlivých okresů
  3. odpovědi členů KRJ na interpelace členů KRJ
  4. další
 2. KRJ jsou předkládány k projednání jen věci zásadní povahy. Předkladatelé mohou zpracovat návrhy na alternativní řešení. Předkládanénejdůležitější věci k rozhodnutí musí být členům KRJ zaslány písemně předem s programem zasedání. O tom, které materiály budou členům KRJ rozeslány, rozhodne předsedaKRJ.
 3. Připomínky, stížnosti, nesouhlas s jednáním a rozhodováním činovníků KRJ musí být předkládány současně s konstruktivním návrhem na řešení, a to v písemné formě předsedovi KRJ.

  Připomínky se projednají na nejbližší schůzi KRJ.
 4. Za přípravu zasedání KRJ včetně včasného rozeslání programu a písemných materiálů odpovídá předseda KRJ.

§4 - Zasedání KRJ

 1. Před zahájením jednání jsou všichni přítomní povinni se zapsat do prezenční listiny. Zápis z jednání schvaluje a podepisuje předseda KRJ.
 2. Zasedání zahajuje předseda KRJ, který může pověřit řízením zasedání jinou osobu. Osoba řídící zasedání (dále předsedající) na počátku zasedání ověří, zda bylo zasedání svoláno ve smyslu jednacího řádu, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a oznámí, kteří členové a z jakých důvodů se omluvili.
 3. Členové KRJ na začátku zasedání schválí, případně doplní či upraví program zasedání.
 4. Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu slovonejdříve předkladateli, poté dalším diskutujícím v pořadí, v jakém se hlásili. V závažných případech může předsedající uložit diskutujícímu, aby své stanovisko předložil písemně. Kterýkoli člen může navrhnout:
  1. omezení doby diskusních příspěvků
  2. ukončení diskuse a přikročení k hlasování
  O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat.
 5. Diskutující (členové KRJ) mají právo vznášet dotazy,připomínky, projednávat návrhy řešení, žádat o doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy. Jejich návrhy na řešení problémů je KRJ povinna posoudit. Do diskuse je možno se přihlásit jen pokud nebyl usnesen její konec. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nesmí ujmout.
 6. Do diskuse se smí přihlásit i přizvaný účastník zasedání KRJ. Proti výroku předsedajícího o udělení (neudělení) slova může podat kterýkoli člen KRJ námitku. KRJ o ní nechá hlasovat.
 7. Po skončení diskuse k jednotlivým bodům programu shrne předsedající závěr diskuse ke každému bodu programu a výsledek jednáni formulujev závěrečném návrhu usnesení, které se schvaluje hlasováním.

§5 - Přijímání usnesení hlasováním KRJ

 1. KRJ přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání nebo elektronicky dle směrnice „O elektronickém hlasování“.

  Usnesení zpravidla obsahuje:
  1. schvalovací část
  2. ukládací část, v níž se konkrétně určuje
  3. obsah úkolu
  4. termín
 2. O usnesení se musí hlasovat vždy:
  1. při jmenování činovníků do funkcí
  2. při projednání hospodaření či rozpočtu KRJ
  3. při projednávání zpráv RK
 3. Hlasovací právo mají všichni volení členové KRJ a předsedové (v případě nepřítomnosti jejich řádně zvolení zástupci) podřízených ORJ, zpravodaj kmene dospělých a krajský kapitán VS, přičemž každý hlasující má jeden hlas.
 4. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla aklamací, na základě žádosti nejméně 1/4 přítomných tajně. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kolik přítomných je pro návrh, kolik je proti a kolik se zdrželo hlasování.
 5. Před hlasováním může být navrženo hlasování po jménech, v případě, že je hlasování po jménech schváleno, musí být ze zápisu zřejmé, kdo konkrétně jak hlasoval.
 6. Usnesení je přijato, je-li pro nadpoloviční většinapřítomných členů k hlasování oprávněných. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina oprávněných nelze přijímat usnesení.
 7. Má-li předseda KRJ za to, že přijaté usnesení odporuje závazným předpisům (Stanovám Junáka, usnesením sněmu, řádům, zákonům atd.) nebo poslání skautského hnutí, má právo pozastavit jeho výkon do příštího zasedání KRJ, kde předloží dokumenty, jimž usnesení odporuje nebo si vyžádá stanovisko Výkonné rady Junáka. O tomto svém kroku informuje neprodleně členy KRJ.
 8. Usnesení je závazné pro všechny členy KRJ. Bez ohledu na jejich osobní názor, což se vztahuje i na informování vně organizace a informování podřízených jednotek.
 9. Člen KRJ má právo na zaznamenání svého odlišného stanoviska při hlasování aklamací do zápisu, jestliže o to požádá.

§6 - Ukončení zasedání KRJ

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program vyčerpán. Zasedání může přerušit a odročit na určitou hodinu téhož dne nebo některého následujícího dne (pokud by byla jednání např. víkendová), souhlasí-li s tím nadpoloviční většina přítomných členů.

§7 - Kontrola plnění usnesení

 1. Kontrolu plnění usnesení přijatých KRJ provádí:
  1. KRJ. U usnesení závažnějšího charakteru, u nichž sivyhradila předložení kontrolní zprávy.
  2. předseda KRJ, místopředseda KRJ
 2. O zasedání KRJ se vede stručný zápis, v němž se uvede:
  1. den, místo a čas zahájení a ukončení zasedání
  2. jméno předsedajícího a zapisovatele
  3. přehled nepřítomných a omluvených (příloha: prezenční listina)
  4. kontrola zápisu z minulého zasedání
  5. kontrola neuzavřených úkolů a minulých usnesení
  6. (očíslované) body jednání s uvedením předkladatelů
  7. stručný obsah diskuse
  8. výsledek hlasování
  9. usnesení, resp. úkoly vyplývající z hlasování, neboodkazy na ně, v případě, že úkoly/usnesení jsou evidovány zvlášť.
  10. Datum a podpis předsedajícího
  Zápis musí být podepsán předsedou KRJ.
 3. Za rozeslání zápisů do 8 pracovních dnů všem členům KRJ je zodpovědný předseda KRJ. O přidání do adresáře na zápisy z KRJ může požádat každý člen Junáka.

§8 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky nebo vydání nové směrnice „Jednací řád KRJ“ podléhají schválení KRJ.
 2. Tato směrnice „Jednací řád KRJ“ nabývá platnosti a účinností schválením KRJ dne 27. 2. 2011 a ruší směrnici 3/2008

Přílohy