Vyhláška č. 2/2014 - K dotacím Středočeského kraje

Tato vyhláška byla upravena dne 1.6.2014 - viz Vyhláška č. 2/2014 - K dotacím Středočeského kraje - v2!

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji, obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací junáckým krajům.
 2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další. Bližší podrobnosti k těmto dotacím je možné najít v Pokynu k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014.
 3. Náležitosti v tomto pokynu jinak neupravené podléhají Pokynu k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 – dotace pro junácké kraje

II. Rozdělení, čerpání a vyúčtování dotace

 1. KRJ rozděluje dotace podřízeným ORJ podle těchto kritérií
  1. Základ dotace se rozdělí podle počtu registrovaných členů a to ve výši 217,- Kč za člena do 26 let a 109,- Kč za člena nad 26let
  2. Nadstavba dotace se rozdělí poměrem podle počtu registrovaných členů do 26 let
 2. Dotaci je možno za okres čerpat na provozní náklady a akce s organizovanou mládeží v délce trvání 1-6 dnů.
  1. Je na rozhodnutí jednotlivých ORJ v jakém poměru budou částku rozdělovat svým OJ na krátkodobé akce a provozní náklady.
  2. Je možné čerpat celou přidělenou částku dotace pouze na provozní náklady. V tom případě ve vyúčtování okresy nevyplňují formuláře související s krátkodobými akcemi.
 3. Předseda KRJ má právo snížit poskytnutou dotaci té OJ, která neplní povinnosti vyplývající z vnitřních předpisů Junáka nebo uložené usnesením KRJ, rozhodnutím předsedy KRJ, vyplývající z vyhlášek vydaných KRJ, neplní povinnosti spojené s registrací, případně není vůči kraji bezdlužná.
 4. Pokud okres nesplní povinnost, která mu je uložena KRJ, může předseda KRJ po projednání v KRJ rozhodnout o snížení dotací ve výši až 30 % z celkové přidělené dotace všem podřízeným OJ v daném okrese.
 5. OJ může dotaci využít na:
  1. provozní náklady, dotace může činit nejvýše 70 % nákladů;
  2. náklady akcí v trvání 1 – 6 dnů, které se konají v České republice. Za akce se považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, poměr účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků. U každé akce může dotace činit maximálně 70% konečných nákladů.
 6. Za provozní náklady se považují náklady na:
  1. spotřebu el. energie, vytápění, vodné a stočné;
  2. nájemné
  3. materiál (např. kancelářský materiál, čistící prostředky, materiál k provozu kluboven, materiál pro činnost dětí);
  4. neinvestiční vybavení (např. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní vybavení);
  5. cestovné, služby související s provozem organizační jednotky (např. nájemné, kopírování, poštovné, komunikační poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadků, informační, technické, účetní, daňové, právní, poradenské, překladatelské, archivářské služby, inzerce, revize);
  6. předplatné skautského periodického tisku; nedotované materiály, brožury a publikace (v dotovaných publikacích je tato skutečnost zmíněna);
  7. drobné opravy a údržba majetku.
 7. Dotace nelze v žádném případě použít na:
  1. úhradu pohoštění (za pohoštění se považuje občerstvení např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za pohoštění se nepovažuje stravování účastníků akcí);
  2. dary (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, ceny pro děti, smuteční věnce);
  3. pokuty a penále;
  4. úhradu pořízení investičního majetku (s výjimkou dotace investiční);
  5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci;
  6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
  7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním organizace;
  8. leasing;
  9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
  10. náklady zahraničních služebních cest a stáží (s výjimkou projektů v oblasti mezinárodní spolupráce);
  11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou dotací pro junácké kraje stanovené v rozhodnutí);
  12. úhradu daní.
 8. V rámci provozních nákladů nelze dotovat
  1. občerstvení, potraviny a stravování.
 9. Za provozní náklady se nepovažují
  1. náklady táborů (např. cestovné účastníků na tábor, pronájem tábořiště, potraviny a stravování na táboře, doprava materiálu na tábor, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování tábora),
  2. náklady akcí (např. cestovné účastníků akce, pronájem základny, aktivity na akci, potraviny a stravování na akci, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování akce),
  3. účastnické poplatky na akce, které jsou již jednou dotovány v rámci Junáka (zejména celostátní akce, krajské akce, vzdělávací akce aj.).
 10. Za vhodné náklady hrazené z dotace se nepovažují drobné výdaje OJ s hodnotou pod 100,-Kč (například drobné platby za poštovné či telefony).
 11. Za náklady akcí se považují zejména
  1. cestovné účastníků a doprava materiálu,
  2. ubytování,
  3. potraviny a stravování účastníků akce,
  4. materiál potřebný na akci,
  5. služby potřebné na akci (kopírování, odvoz a likvidace odpadů, vyčištění výbavy aj.).
 12. Formuláře a náležitosti vyúčtování dotace na provozní náklady a akce s organizovanou mládeží:
  1. Za příjemce dotace (středisko, přístav, okres):

   for_dot_v2 – kde uvede výpis pouze těch nákladů, na jejichž úhradu využilo dotační prostředky (uvádí se konkrétní název nákladu; číslo účetního dokladu; částku celkem z dokladu a částku, která byla hrazena z dotace)

   1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na KRJ

   Celkové náklady pro potřeby ORJ a KRJ vyčíslí středisko ze svého účetnictví. Pokud nemá vlastní přehledovou tabulku (např. výstup z účetnictví), pro svou evidenci může volitelně použít formulář „provozni_naklady“ a „naklady_akce“ (na KRJ se neodevzdává, slouží pouze pro interní evidenci OJ, pokud nemá příslušná ORJ jiné požadavky).

   for_vyuctovani_dotace_na_akci – vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť

   1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na KRJ

   for_seznam_ucastniku – dtta

   1x stejnopis uložen u příjemce dotace, na KRJ se neodevzdává

  2. Příslušná ORJ je povinna zpracovat za své podřízené OJ tyto sumární tabulky:

   for_vyuctovani_prehled_provoz_stckraj – sumář za celý okres včetně podřízených OJ

   for_vyuctovani_prehled_akce_stckraj – sumář za celý okres včetně podřízených OJ

   for_vyuctovani_sumar_stckraj – sumář za celý okres (tento formulář podepisuje statutární orgán; RK okresu uvede výrok a připojí svůj podpis)

  3. Je možné čerpat celou přidělenou částku dotace pouze na provozní náklady. V tom případě ve vyúčtování okresy nevyplňují formuláře související s krátkodobými akcemi.
  4. OJ jsou povinny používat vždy aktuální formuláře z webu KRJ (/cz), sekce Dokumenty. Příslušné formuláře jsou volně přístupné, pro jejich stažení není potřeba přihlášení. Staré, nesčítající či jinak upravované formuláře nebudeme přijímat. Dovolené úpravy formuláře for_dot_v2 jsou změna výšky řádku, zvětšení počtu řádků na stránku a optimalizace pro tisk.
 13. Vyúčtování dotace zašlou junácké okresy nejpozději do:
  1. 30. 11. 2014 v elektronické verzi (formát XLS či XLSX) zasláním všech příslušných souborů na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., včetně vyúčtování (for_dot_v2) podřízených OJ
  2. v písemné podobě s originálními podpisy na dokumentech osobně na krajské radě nebo poštou na adresu Stanislav Vojíř, Slunná 291, 26101 Příbram V a to nejpozději do 15. 12. 2014
 14. Okresy jsou povinny informovat kraj neprodleně v případě zjištění, že nebudou schopny vyúčtovat veškeré přidělené dotační prostředky. Nedodržení této povinnosti může mít za následek významné snížení dotace pro OJ v příštím roce.

IV. Obecná dotační pravidla

 1. Dotací se rozumí v této vyhlášce účelový příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2014. Dotace musí být použita na náklady (výdaje) roku 2014, které jsou ve stejném roce zaplaceny. Dotace musí být do konce roku 2014 převedena konečnému příjemci.
 2. Dotace musí být využita hospodárně a v souladu s jejím účelem.
 3. Mezi dotované účastníky akcí je možné započítat pouze děti starší 6 let.
 4. Při použití dotace nesmí výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem.
 5. Příjemce dotace je povinen skutečnost o podpoře své činnosti z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech určených pro veřejnost.
 6. Poskytovatel dotace musí písemně stanovit pravidla jejího využití a vyúčtování. Forma takového rozhodnutí záleží na poskytovateli, může například využít vzorových příkazních smluv nebo vzorového rozhodnutí o dotaci umístněných na webových stránkách Junáka.
 7. Jednotky, které nemají vyřízeny závazky vůči junáckému kraji, nemusí dotaci obdržet. Zálohu na dotaci nemusí obdržet ty jednotky, u nichž není záruka včasného a řádného vyúčtování.
 8. Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně na celé koruny.
 9. Výše dotace je zpravidla omezena procentem celkových nákladů, část nákladů tak musí být hrazena z jiných zdrojů jejího příjemce. Tato skutečnost musí být uvedena v příkazní smlouvě nebo rozhodnutí.
 10. Příjemce dotace je povinen označit v účetnictví všechny položky, které byly hrazeny z dotací a odlišit je od prostředků nedotačních.
 11. Dotace nelze v žádném případě použít na:
  1. úhradu pohoštění a darů;
  2. úhradu odměn;
  3. proplácení účastnických poplatků za účast na akcích, jejichž pořádání je podpořeno dotací MŠMT v roce 2014;
  4. úhradu pořízení investičního majetku;
  5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci;
  6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
  7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním organizace;
  8. leasing;
  9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
  10. náklady zahraničních služebních cest a stáží (s výjimkou projektů v oblasti mezinárodní spolupráce);
  11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou dotací pro junácké kraje stanovené v rozhodnutí).

V. Závěrečná ustanovení

 1. Vzhledem k probíhající přípravě nového elektronického systému pro správu dotací (včetně vyúčtování) ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nelze vyloučit, že v průběhu roku budou muset být pravidla pro vyúčtování změněny!
 2. Vyhláška ruší vyhlášku č. 1/2013 K dotacím Středočeského kraje.
 3. Vyhláška byla schválena KRJ dne 8. 3. 2014 s platností a účinností od 8. 3. 2014

 


Přílohy