Medaile kraje modrých řek

V kraji máme velké množství aktivních činovníků, kterých si za jejich činnost opravdu vážíme. Zejména dlouhodobé zásluhy za rozvoj skautingu v rámci našeho kraje chceme oceňovat také formou našeho krajského vyznamenání. Ačkoliv máme v Junáku – českém skautu několik vyznamenání udělovaných celostátně, věříme, že lokální oceňování má svůj smysl a je vhodné jej využívat.

Krajským vyznamenáním našeho skautského kraje je Medaile kraje modrých řek. Jde o vyznamenání udělované od roku 2003. V současné době má tato medaile 2 stupně.

Za co se Medaile uděluje?

Medaile kraje modrých řek - 1. stupeňMedaili kraje modrých řek je možné udělit za obětavou a aktivní činnost v rámci Středočeského kraje. Touto činností mohou být nejen výchovné činnosti (vedení oddílu atp.), ale také činnosti administrativní a hospodářské (vedení organizačních jednotek, hospodaření atp.).

Dlouholetým členům a činovníkům, kteří působí zejména při výchově a vedení organizačních jednotek, může být udělen také 2. stupeň Medaile kraje modrých řek. Obvyklým předpokladem je, že již byl danému činovníkovi dříve udělen 1. stupeň a zároveň přibyly další zásluhy pro udělení stupně vyššího.

Ve výjimečných případech je možné Medaili udělit i nečlenům Junáka – za významnou pomoc organizaci Junák – český skaut v rámci Středočeského kraje.

Medaili kraje modrých řek není možné udělit za činnost, která již byla oceněna jiným (vyšším) vyznamenáním.

Kdo a jakým způsobem může podat návrh na udělení?

Návrh na udělení Medaile kraje modrých řek může podat kterýkoliv dospělý člen Junáka registrovaný v rámci jednotek podřízených Junáku – českému skautu, Středočeskému kraji. Návrh se podává podle Pokynu k žádostem o udělení Medaile kraje modrých řek.

Udělení Medaile podléhá schválení krajskou radou, pokud tedy má být Medaile udělena v rámci nějaké konkrétní příležitosti, je nutné návrh podat dostatečně dopředu. Podmínkou udělení je zároveň schválení střediskovou či okresní radou navrhovatele.

Budeme rádi, pokud navrhnete ocenění činovníků ze svého nejbližšího okolí (vlastního střediska či okresu), neboť vy sami víte nejlépe, zda si dotyčný nějaké ocenění zaslouží.

Jakým způsobem se Medaile předává?

Udělovatelem Medaile kraje modrých řek je předseda krajské rady Junáka – českého skauta, Středočeského kraje. Pokud není individuálně domluveno jinak, je samotným předáním vyznamenání pověřen navrhovatel. Insignie a dekret jsou zasílány poštou, či předány jeho předsedovi okresní rady.

Důležité dokumenty